MerviEskelinen Näkymiä PerusSuomalaiselta veräjältä

Älä käännä toista poskea

 

Lähestymme koulukiusaamista vähävaraisuuden, eriarvoisuuden ja vallanhalun näkökulmasta. Onko kiusaamisesta puhuminen ja sen selvittäminen kokenut inflaation? Kulminoituuko kiusaamisen kärsimykset vain kiusatulle? 

Koulukiusaaminen on vakava yhteiskunnallinen ilmiö. Se voi ilmetä henkisenä, sosiaalisena tai fyysisenä kiusaamisena.  Seuraukset voivat vinouttaa oppilaan  elämän. Pahimmassa tapauksessa edessä on alkava syrjäytymiskierre. Liian monet oppilaat päätyvät  nuorisopsykiatrian osastoille. Kiusattu voi kokea masennusta, ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta, eristyneisyyttä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, paniikkikohtauksia, syömishäiriöitä ja itsetuhoisia ajatuksia. Kiusattu voi tehdä jopa itsemurhan.  

Kiusaaja on vallanhalussa ja saa siitä voimaa.    Kiusaajan vallan murentaminen on vaikeaa. Kyseenalaistamalla kiusaajan mielipiteitä kiusattu alkaa murtaa kiusaajan otetta.  

Vähävaraisten lasten perheillä ei ole varaa hinnakkaisiin merkkivaatteisiin, urheiluvaatteisiin,  puhelimiin, tietokoneisiin jne. Puutteet harrastusvarusteissa saattaa sulkea lapsen ystäväpiirin ulkopuolelle. Tämä vaikuttaa lapsen ja nuoren itsetuntoon heikentävästi. 

Jopa 69 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista on joutunut alakoulussa kiusaamisen uhriksi. Hyvin toimeentulevien perheiden lapsista kiusaamisesta kertoi 40 prosenttia. 

Kysely paljastaa, ettei kouluissa tunnisteta riittävästi köyhyyden vaikutuksia koulunkäyntiin ja oppimiseen. 

Lähes neljäsosa, yli 24 prosenttia, vähävaraisten perheiden lapsista arvioi, että taloudelliset tekijät ovat vaikuttaneet heidän mahdollisuuksiinsa käydä koulua. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2018/08/21113717/Lapsen-aani_1200x425.jpg 

Köyhyys aiheuttaa eriarvoisuutta. Taloudellisesti varakkaampien perheiden oppilaat eriarvoistuvat myös muista.  Taloudellisesti varakkaammasta  perheestä oleva kiusattu lapsi saattaa joutua ostamaan ystävyyttä kiusaajalta. Tämä on kiristystä. Onko sinun lapsesi toisten lasten hyväksikäyttäjä? 

Mitä on lain mukaisesti kiusaaminen? 

Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava. 

Kiusaaja voi saada tuomion, jos hän on täyttänyt 15 vuotta. Alle 15-vuotias kiusaaja voidaan tuomita vahingonkorvauksiin vahingonkorvauslain mukaan. Kaiken ikäiset voidaan kutsua todistajiksi, eikä todistajana toimimisesta ole lain mukaan mahdollista kieltäytyä. 

Suomen rikoslaki korostaa kiusaamista rikoksena kun se on fyysistä. Miksi rikoslain pykälässä 5 ei selkeästi ilmaista, että henkinen ja sosiaalinen väkivalta on rikos. Miksi rikoslaissa ei ole mainintaa Joka tekee toiselle ruumiillista tai henkistä tai sosiaalista väkivaltaa...? 

Suomen rikoslaissa henkinen ja sosiaalinen väkivalta on ilmeisesti  tällaista väkivaltaa? 

Luku 21, 5§ Pahoinpitely 

ttps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Sosiaalinen väkivalta voi olla esimerkiksi kiusatun vapaan liikkumisen kontrollointia, yhteydenpidon rajoittamista ystäviin ja uhkailua kaverisuhteiden rikkomisesta. Se voi olla myös nettikiusaamista tai jätetään nettikeskustelun ulkopuolelle.  

Nettikiusaamista on esimerkiksi kiusatun yksityiselämää loukkaavan  tiedon levittäminen.   

Henkinen väkivalta ilmenee toisen mitätöintinä, halventamisena, solvaamisena, tavaroiden rikkomisena, nöyryyttävänä kohteluna, syyttelynä, pilkkaamisena, nimittelynä,  arvosteluna, aliarvioimisena, haukkumisena, välinpitämättömänä kohteluna,   oikeuksien kunnioittamisen rikkomisena,  uhkailuna, kiristämisenä, pelotteluna,  tarkkailuna,  toiminnan rajoittamisena,  pakottamisena ja eristämisenä. 

Fyysistä väkivaltaa on kiusatun lyöminen, töniminen, potkiminen, kamppaaminen, kuristaminen,  hiuksista vetäminen ja käsiksi käyminen. Fyysistä väkivaltaa on myös kipu tai vahingoittava toiminta terveydelle. Teko voidaan katsoa pahoinpitelyksi, vaikka uhrille ei tulisi vammoja eikä kipua. 

Ratkaisuja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamiskierteen katkaisemiseen 

ovat perinteisesti seuraavia: 

KiVa Koulu (http://www.kivakoulu.fi/vanhemmille  http://www.kivakoulu.fi/mita_kiusaaminen_on 

Koulut ovat kirjanneet kiusaamisen ennaltaehkäisyn ohjeet. Opettaja puuttuu välittömästi havaitsemaansa tai tietoonsa tulleeseen kiusaamiseen. Asiasta keskustellaan kiusaajan ja kiusatun kanssa. Tilanne päättyy anteeksipyyntöön ja kädenpaiskaukseen. Kiusaamista ratkotaan myös puhuttelulla kiusaajan ja kiusatun välillä, jos ensikeskustelu ei ole tehonnut.  

Aina ei kiusaamistilanteet pääty sopuun. Kiusaaja jatkaa kiusaamistaan. Kiusaajan ja kiusatun vanhemmat sekä koulu eivät saa kiusaamista päättymään.  

Toivoako vain, että kiusattu tottuu ja sietää kiusaamista? 

Pitääkö kiusatun vaihtaa koulua? Jos kiusattu vaihtaa koulua, kiusattu on alistunut kohtaloonsa ja kiusaaja on saavuttanut narsistisen ja sairaan tavoitteensa.  

Tuleeko narsistinen muita alistava-malli lapsuusperheen käyttäytymismallista?  

Perinteisenä keinona kiusattu voi kertoa luotettavalle ihmiselle kiusaamisesta. Se voisi olla hyvä ystävä tai joku muu uskottu. Kiusaamista ehkäistään myös vahvalla yhteistyöllä vanhempien, opettajien ja rehtorin  välillä. Kouluissa on käytössä kiusaamisen vastustamiskampanjoita. On  kouluterveydenhoitajia, kuraattoreita, ja psykologeja, vertaistukiryhmiä sekä koululääkäreitä, jotka voivat onnistuneella  yhteistyössä katkaista kiusaamiskierteen. 

Opettaja valitsee työskentelyparit tai ryhmien ja joukkueiden jäsenet ehkäistääkseen kiusaamista. Tuomalla arkeen mitä on kiusaaminen, miten se ilmenee on keinoja avoimeen keskusteluun. Opettaja voi toiminnallaan vahvistaa kiusatun itsetuntoa, rohkaista puuttumaan kiusaamiseen ja ottaa vakavasti kiusatun tai kiusaamisesta kertovan oppilaan puhe.  

Koulussa tulisi numeroiden ja kirjaimien sijaan keskittyä lapsen itsetunnon kasvattamiseen. Konfliktien selvittämiseen ja vaikeiden asioiden kohtaamiseen.  Luoda ilmapiiri, joka tukee erilaisuuden hyväksymistä. Keskustella mitä erilaisuus tarkoittaa ja mitä positiivista erilaisuus tuo kouluympäristöön.  

Vanhemmat ja koulun opettajat voivat tukea koulun ulkopuolista harrastusta. Nuorilla saattaa olla mielenkiinnon kohteita ei-perinteisiin nuorten harrastuksiin tai vastakkaisen sukupuolen mukaisiin harrastuksiin. Tämä voi aiheuttaa kiusaamista. Opettajat, huoltajat ja vanhemmat sekä valmentajat ovat keskeisessä roolissa kiusaamisen ehkäisyssä. Fyysisen oman kunnon huolto helpottaa kiusaamisen tuoman stressin kokemusta. Hyvällä fyysisellä kunnolla voidaan myös katkaista kiusaamiskierre. 

Kouluissa keskustellaan kiusaamisen ehkäisystä, mitä jokainen voi tehdä kiusaamistilanteessa. Kouluissa käy myös viranomaisia esimerkiksi poliisi. Poliisi kertoo mihin kiusaaminen johtaa, se johtaa rikosilmoitukseen ja rangaistukseen. 

Kiusaaminen ei välttämättä lopu perinteisillä keinoilla. Perinteiset keinot keskittyvät kiusatun ja kiusaamisen väliseen konfliktiin. Tässä mallissa kiusattu jää todellisuudessa ilman tukea. Aikuisten luoma keskustelu ja selvittämistapa ei välttämättä lopeta kiusaamista. Pohdinta miltä musta tuntuu ei riitä. Kiusattu saattaa kokea ns.selvitystilanteen nöyryyttävänä ja häpeällisenä. Inhottavat kiusaamistilanteet ovat jälleen esillä ja aiheuttavat kiusatulle suurta ahdistusta.  Haluaisitko sinä olla kiusaamistasi koskevassa vatkaustilaisuudessa? 

Kiusattu lapsi ei saa apua kuuntelemalla erilaisia kiusaamiskokemuksia. Se, että kuvataan mitä raaempia kiusaamistilanteita ja miten niistä on selvitty ei auta. Kiusaajat eivät lopeta vainoamista puhutteluilla ja istumalla jälki-istuntoja. Kiusaajat eivät lopeta kiusaamista uhkailulla. Vanhemmat ja opettajat eivät saa apua ja tukea ongelmatilanteisiin lukemalla kiusaamiseen liittyviä ehkäisyoppaita, eikä KiVoja-oppaita. Kiusaaminen ei lopu sillä, että koulussa laaditaan ohjeita siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Kiusaaminen on syvään juurtunut. 

Esitämme uusia kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiskierteen katkaisun ratkaisuja. 

Kilpitoiminta: Kiusattu ja kiusaaja kohtaavat turvallisten ja luotettavien aikuisten seurassa. Kaikki yhdessä sovittelevat kiusaamiseen liittyviä ikäviä tilanteita. Kiusaaja saa mahdollisuuden  pyytää anteeksi  ja korvata sovitulla tavalla kiusatulle. Kiusattu voi etukäteen pohtia, mitä hän edellyttää. Kilpitoiminta on kiusatulle vapaaehtoinen, mutta kiusaajalla on velvollisuus osallistua ja vastata kiusatun asettamiin kysymyksiin. Myöhemmin, mikäli kiusattu on valmis kohtaamaan kiusaajaa, he voivat sopia tapaamisesta Kilpitoiminnassa. Kilpitoiminta on koko prosessin ajan kiusatun puolesta toimimista. Kiusaajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa prosessin kulkuun, aikatauluun ja käsiteltävien asioiden sisältöön. 

Kiusaaja käyttää kiusattuun valtaa. Kilpitoiminta on kiusaajan arvovallan kyseenalaistamista. Nyt kiusaajan kommentteja ei noteerata eikä hänen valtaansa alistuta. 

Pyytettömän Ystävyyden-malli: Kiusatulla on oma tukihenkilö, joka toimii kiusatulle tukena ja puolustajana. Tukihenkilö on aina kiusaajaa vanhempi nuori. Tilanteessa kiusatulle selvitetään, että kiusaaminen on rikos. Hänelle annetaan tukea, neuvoa ja apua mahdollisen rikosilmoituksen ja kiusaamiskierteen katkaisuun viranomaisten avulla. Kiusattu ja tukihenkilö näyttävät yhdessä tekemisen ja pyyteettömän ystävyyden mallia. Pyyteettömän Ystävyyden-malli on vain kiusatun ja tukihenkilön välinen.  

Pyyteettömän Ystävyyden-malli on monelle kiusaajalle outoa. Kiusaaja on saattanut tottua, että ystävyyssuhteet ovat kaupan käyntiä ja peliä.  

Check-in nettikahvila. Check-innissä voisi keskustella ja tuoda tiettäväksi omaa tai ystävän kiusaamista kasvottomana ja nimettömänä. Mallin voisi kehittää eri kouluasteen kouluihin. Keskusteluympäristössä olisi mahdollista keskustella toisten kiusaamista kokeneiden kanssa sekä sivuston ylläpitäjät voisivat antaa tukea ja ohjeita miten toimia eteenpäin. 

 

Älä käännä toista poskea 

 

 

Karin Karjalainen 

Mervi Eskelinen 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän KirsiVisunen kuva
Kirsi Visunen

Päivi Hamarus on tehnyt väitöskirjan koulukiusattujen kokemuksista. Hän on pitänyt luentopäiviä aiheena koulukiusaamisen jälkihoito eri puolilla Suomea.

Vaikka olen kouluterveydenhoitaja ja tutustunut asiaan, oli se tieto mitä sain, todella hyödyllistä. Sen avulla pystyin kunnolla tukemaan kiusattuja.

Tärkeää on kuulla kiusatun kokemukset ja sen jälkeen kuvata oppilaalle kiusaamisen dynamiikkaa kuvaava spiraali, jossa lyödään leima yhteen ja eristetään. Tärkeää on saada kiusattu ymmärtämään, että se ei riipu hänestä. Ja tärkeä on hyväksyä kiusatun kokemus.

Ja kiusaaja tarvitsee ehdottomasti hoitoa, koska muuten kiusaaminen jatkuu.
Kannattaa lukea hänen tekstejään.Malli, jonka hän on tehnyt jälkihoidosta,on hyvä.

Kun oli tutkittu nuorisopsykiatrian osastolla potilaita, oli huomattavan monella takana kiusaamiskokemus.

Yksinäisyyteen lapsena tulee myös puuttua, se pyrkii muuten jatkumaan aikuisuudessa.

Tärkeä aihe Mervi Eskelinen!

Mervi Eskelinen

Kiitos Kirsi. Käyn tutustumassa Päivi Hamaruksen väikkäriin. Juuri nämä kiinnostavat, joista oikeasti on ollut hyötyä kiusatulle.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"Älä käännä toista poskea. "

**************************************

Tuo menee täysin kristinuskon Uuden Testamentin höpsöilyä vastaan, mutta agnostikkona en välitä.

Kiusaamisongelmaan todellakin pitää puuttua enemmän, ja arvostan ongelmaan puuttuvia puoluekannasta riippumatta. Todella hyvä että erilaisia auttamismalleja kehitellään.

*******************************

"Kulminoituuko kiusaamisen kärsimykset vain kiusatulle? "

Epäilen että pääosin kulminoituvat ja jatkuvat pahimmillaan vuosikymmenestä vuosikymmeneen. Ongelma kiusaamisessa on jo biologiassakin (kiusaaminen usein kannattaa.. myös lapsuuden jälkeen.. ei sitä muuten juuri esiintyisikään) eli todella syvällä, joten ongelman ratkaisemiseen tarvitaan todella suurta luovuutta.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Perussuomalaiset ovat kunnostautuneet kaikenlaisissa kiusaamisessa jo aivan tarpeeksi. Puhdistakaa myös se oma pesä.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Kun joku yrittää vähentää kiusaamista ( ja olen ollut koulukiusattu tarhasta-yläasteelle ja todistanut lukuisia muita kiusaamiskokemuksia ja ollut auttamassa kun olen päässyt parempaan tilanteeseen .. eikä moni noista asioista koskaan pääse täysin eroon ), niin sinä pistät pääasiaksi puoluevalinnan...... mitä hel-vet-%%-ä.

Joku raja, koska olet ihan älykäs ihminen etkä aidosti ole noin ilkeä tai tyhmä paitsi liidellessäsi osin kuplassa ja ilmeisesti omassa paremmuudessasi. Et ole sen parempi kuin meistä kukaan, sorry. Mervi voi olla Perussuomalainen, mutta so what?

Jonkun verran vain v-tuttaa mikäli joku sabotoi koulukiusaamisen kitkemistä puoluekantojen takia. Itse asiassa v-tuttaa tuollainen kunnolla, koska tiedän jotain asiasta - luultavasti reilusti sinua enemmän. Ei millään pahalla, koska yleensä keskustelet reilusti. Nyt vain menee jokseenkin yli ja pahasti.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Perussuomalaiset toivat tämän keskustelutyylin politiikkaan. Ihan tavallisia ihmisiä ammuskellaan ties millä verukkeilla. Homotellaan huoritellaan yms.
Itse en ole parempi kuin sinä. En ole väittänytkään niin.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama Vastaus kommenttiin #7

Pyöräilevät ihmiset, kommunisteja. Kasvisruokaa nauttivat ihmiset kommunisteja. Lesbot, homot -ja transseksuaalit kommunisteja. Persaukiset ihmiset, kommunisteja. Uskonnottomat ihmiset, kommunisteja.

Mikä nyt on vähän väärin? Ihan kuin McCarthyn kommunistivainot missä äijä näki kommunisteja kaikkialla.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #8

"Pyöräilevät ihmiset, kommunisteja. Kasvisruokaa nauttivat ihmiset kommunisteja. Lesbot, homot -ja transseksuaalit kommunisteja. Persaukiset ihmiset, kommunisteja. Uskonnottomat ihmiset, kommunisteja.

Mikä nyt on vähän väärin? Ihan kuin McCarthyn kommunistivainot missä äijä näki kommunisteja kaikkialla.
"

*******************************************

Missä piireissä liikut (kommunistisissa? kunhan kysyn.. en katso liian pahalla.. monet heistä haluavat hyvää)? En todellakaan ole huomannut pyöräilevien, kasvisruokaa syövien tai lesbojen, homojen, transseksuaalisten olevan luokiteltuina kommunisteiksi Suomessa oikein kenenkään taholta ellei ihan sekopäitä oteta huomioon.

Eikö tuo kommunismihöpötys ole enemmän sen täällä Uudessa Suomessakin blokkaavan Pohjois-Korean kannattajan sekoiluja (Janne Kejo.. vai joku muu.. en haluaisi ketään loukata)? En itse ole huomannut liikaa muita kommunisteja... joitain hyvin harvoja poikkeuksia toki.

Eikä ainakaan minulla ole mitään homoja, persaukisia, transseksuaaleja, pyöräileviä, kasvisruokaa syöviä sun muita vastaan..... onko sinulla liikaa perjantai-lauantai intoa vai mihin nyt viittaat? Koska en todellakaan tiedä ja tämä menee rajusti ulos blokin aiheesta kuten varsin hyvin tiedät ja viet sitä sinne silti.

McCarthy viittaus kai viitannee johonkin jonka voisit ihan selvästi kirjoittaa ylöskin että muutkin sen tajuaisivat. Tiedän hyvin USA:ssa aikanaan ylipaisuneet kommunistivainot, ja oletan että sitä kautta (aika kaukaa haettua mutta mikä ettei) haluat viitata johonkin mielestäsi tänä päivänä ylipaisuneeseen vainoon. Aihe vain oli koulukiusaaminen ja miten sen voisi ehkäistä (hyvin tärkeää esim. omille lapsilleni), joten vaikka voitkin vastata kattavasti tähän.... niin ehdotan että teet tuolle ajattelutavallesi oman blokin, johon voin kommentoida ilman että se pilaa koulukiusaamisen vastaista keskustelua.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #7

"Perussuomalaiset toivat tämän keskustelutyylin politiikkaan"

Eivät (käsittääkseni) tuoneet - tai perusteluidesi täytyy olla todella vakuuttavat. Et ole niin nuori ettet ole huomannut sitä.

.......................

" Ihan tavallisia ihmisiä ammuskellaan ties millä verukkeilla. Homotellaan huoritellaan yms.
"

Ihmisiä on homoteltu ja huoriteltu niin kauan kuin jaksan muistaa. Tuo ei ole mikään argumentti ja tiedät sen itse.

Vähättelit koulukiusaamista puoluekannan takia etkä kyennyt tai halunnut kommentoida siihen järkevästi. Odotan vähän parempaa jatkossa.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama Vastaus kommenttiin #9

Tein joskus myös aikoinaan blogin koulukiusaamisesta.

Minulla ei ole puoluekantaa mutta tiedän omakohtaisesti mihin pärssujen kannattajat kykenevät.

Lainaa vaikka kirjastosta kirja; Kansa Raivostui-Mikko E Sovijärvi-Ilona Pajari. jutellaan sitten asioista, jooko?

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Blogisti keskittyy aiheeseen, jonka tärkeyttä tuskin kukaan haluaa vakavissaan kiistää. On selvää, että kiusaamista ei kokonaan saada koskaan poistettua; ei koulumaailmasta eikä muualtakaan. Aina on ihmisiä, joille toisten alistaminen ja nöyryyttäminen on tapa tyydyttää oman egonsa itsekkäitä vaatimuksia.

Tämän saavat kovin usein kokea myös blogistit tällä US-palstalla. Jostain kumman syystä palstalaisista tuppaa löytymään niitä ns. koiranleukoja, joiden henkinen elanto koostuu toisten kirjoittajien leimaamisesta. "Perusteeksi" riittää mainiosti pelkkä puoluekanta; ainakin, jos se sattuu olemaan perussuomalaiset.

Mitä aikuiset edellä, sitä pienet perässä.

Mervi Eskelinen

Taru:
Se, että koet perussuomalaiset jotenkin toisen luokan kansalaisiksi ja kiusaajiksi on tietysti sinun mielipide ja melko kraavi. Tutustu tarkemmin perussuomalaisten arvoihin, saatat yllättyä. Et voi jokaista perussuomalaista leimata jos kokemuksesi puolueesta on negatiivinen.

Jos et perussuomalaisia kohtaan kokevaa vihaa voi tärkeänkään asian tiimoiltakaan jättää sivuun, olet minusta itsekäs. Entä jos kokeilisit asettaa itsesi kiusatun sijaan? Miten hän kokee kun kommenteilla luot mielikuvan, että vähättelet itse kiusaamista.

Toimituksen poiminnat